www. tprc

menu_search.jpg
 
 
 
 
 

ตารางการประชุม Interhospital Pediatric Chest Conference ปี พ.ศ.2560
เรียนเชิญผู้สนใจ ติดตามรายละเอียดของ MU TIP
ติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ ศูนย์ประยุกต์และบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดล ....
เวชภัณฑ์ดูดน้ำมูกในเด็ก
MU-TIPis a nasal suctioning device for gentle effective removal of excess nasal secretions. It can be used in children with upper respiratory tract infections and in premature newborn with upper airway obstruction due to secretion when using Nasal CPAP
เชิญชมตัวอย่าง วีดีโอการให้ออกซิเจนที่บ้าน
เชิญผู้สนใจ ชมตัวอย่าง วีดีโอการให้ออกซิเจนที่บ้าน และสามารถสั่งซื้อได้....
ขอเชิญแพทย์ พยาบาลทุกท่าน
ส่งข้อมูลทางวิชาการ แนวทางการดูแลผู้ป่วย case ที่น่าสนใจและภาพ CXR ประสบการณ์ที่น่าจะเป็นประโยชน์ ได้ที่ contact us หรือ contact us/upload data และเลือกหัวข้อที่ต้องการส่งตามต้องการ หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าไปซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน webboard รูปโฉมใหม่ได้แล้วค่ะ
ขอเชิญผู้ปกครอง คุณพ่อคุณแม่ ทุกท่าน
ขอเชิญผู้ปกครอง คุณพ่อคุณแม่ ทุกท่าน ที่มีบุตรหลานที่เจ็บป่วยด้วยโรคระบบหายใจ เล่าประสบการณ์การดูแลที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่น...
Page : 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  | 9 |