www. tprc

menu_search.jpg
 
 
 
 
 

ตารางการประชุม Interhospital Pediatric Chest Conference ปี พ.ศ.2560
ขอเชิญแพทย์ พยาบาลทุกท่าน
ส่งข้อมูลทางวิชาการ แนวทางการดูแลผู้ป่วย case ที่น่าสนใจและภาพ CXR ประสบการณ์ที่น่าจะเป็นประโยชน์ ได้ที่ contact us หรือ contact us/upload data และเลือกหัวข้อที่ต้องการส่งตามต้องการ หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าไปซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน webboard รูปโฉมใหม่ได้แล้วค่ะ
ขอเชิญผู้ปกครอง คุณพ่อคุณแม่ ทุกท่าน
ขอเชิญผู้ปกครอง คุณพ่อคุณแม่ ทุกท่าน ที่มีบุตรหลานที่เจ็บป่วยด้วยโรคระบบหายใจ เล่าประสบการณ์การดูแลที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่น...
Page : 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  | 9 |